poniedziałek, 25 września 2017

Czy można żądać odszkodowania jednocześnie w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela oraz w postępowaniu karnym?Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma dwie możliwości dochodzenia swoich roszczeń: w postępowaniu karnym i na drodze cywilnej. W postępowaniu karnym może on żądać odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy wypadku. W postępowaniu cywilnym od sprawcy lub od ubezpieczyciela wedle uznania (również od obu łącznie).  Powszechnie spotykaną praktyką jest zgłaszanie szkody ubezpieczycielowi jeszcze zanim sąd wyda wyrok w sprawie karnej. Ma to sens zwłaszcza w przypadku, gdy przebieg zdarzenia i wina sprawcy nie budzą wątpliwości. Często zatem zdarza się, że sprawa karna pokrywa się w czasie z likwidacją szkody u ubezpieczyciela. Ostatnio jeden z klientów zapytał mnie czy może on żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawy w toczącym się aktualnie postępowaniu karnym jeśli zgłosił już szkodę ubezpieczycielowi? Moja odpowiedź brzmiała: "to zależy". A od czego? O tym w dalszej części wpisu.

sobota, 2 września 2017

Kto może żądać odszkodowania lub zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym?


W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odszkodowanie jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej a także odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. O tym jak należy rozumieć pojecie "najbliższego członka rodziny" oraz kto może być uprawniony do otrzymania finansowej rekompensaty za stratę bliskiego w wypadku dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

czwartek, 24 sierpnia 2017

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi w ramach polisy OC?


Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym może przysługiwać szereg roszczeń od sprawcy wypadku o czym możesz przeczytać tutaj. W przypadku, gdy sprawca wypadku porusza się pojazdem objętym ubezpieczeniem OC z naszymi żądaniami możemy zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela, który "wystawił" polisę. Co należy zrobić aby ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej osobie należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Przede wszystkim trzeba mu zgłosić szkodę. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię jak to zrobić na przykładzie wypadku drogowego.

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Poszkodowany w wypadku jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu karnym

Pałac Sprawiedliwości w Monachium

Zgodnie z art. 53 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Kim jest "strona" postępowania? kto to jest "oskarżyciel posiłkowy" i czy warto nim zostać? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym wpisie.

wtorek, 15 sierpnia 2017

Termin wykonania obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w sprawie karnej


W którym momencie pokrzywdzony może domagać się od skazanego w sprawie karnej sprawcy wypadku komunikacyjnego zapłaty odszkodowania orzeczonego w wyroku? Czy Sąd może określić termin zapłaty takiego odszkodowania?

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: II AKa 58/17) wskazał:

"Obowiązek naprawienia szkody powstaje w momencie uprawomocnienia się wyroku. Jeżeli oskarżony tego obowiązku nie dopełni, popada w zwłokę, której konsekwencją jest naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę. Zakreślenie przez sąd terminu do wykonania tego świadczenia nie ma podstawy w prawie cywilnym i stanowi przejaw nieuzasadnionego uprzywilejowania oskarżonego kosztem pokrzywdzonych."

Pokrzywdzony może domagać się od skazanego sprawcy zapłaty określonego w wyroku odszkodowania (podobnie będzie z zadośćuczynieniem) w momencie uprawomocnienia wyroku. Będzie to więc kolejny dzień po dniu, w którym upływa termin do zaskarżenia wyroku sądu I instancji (wniesienia apelacji) lub dzień wydania wyroku przez sąd odwoławczy (kiedy apelacja została wniesiona). Należy pamiętać, że Wyrok sądu II Instancji staje się prawomocny nawet jeśli przysługuje od niego jeszcze kasacja do Sądu Najwyższego.

Co do zasady sąd nie jest uprawniony do wskazywania w wyroku terminu zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia (późniejszego niż moment uprawomocnienia). W szczególnych przypadkach może natomiast rozłożyć zasądzone świadczenie na raty i wskazać ich terminy płatności. Pozwala na to art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że "w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia".

Jeszcze kilka lat temu można było spotkać się z wyrokami karnymi, w których sąd określał termin na wykonanie obowiązku naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia. Wynikało to z faktu, iż wcześniej obowiązywały przepisy, pozwalające na większą swobodę w tym zakresie. W 2015r. ustawodawca wprowadził jednak zmianę w Kodeksie karnym i nakazał aby przy orzekaniu tych środków stosować normy prawa cywilnego.